Общи условия

Общи условия

Общи условия


I. ПРЕДМЕТ


Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ЗДРАВЕ И САМОКОНТРОЛ“ ЕООД, гр. Пловдив, ул. Кап. Бураго №8 А , ИД. Номер 206073854, представлявано от Александър Георгиев Атанасов, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин www.zdraveisamocontrol.com, наричан по-долу „ОНЛАЙН МАГАЗИН”.


ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: „„ЗДРАВЕ И САМОКОНТРОЛ“ ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.Кап.Бураго №8 А

Адрес за упражняване на дейността: гр.Пловдив, ул.К.Величков №2 Секция G, ет.1 

Данни за кореспонденция: гр.Пловдив, ул.Кап.Бураго №8 А

mail: info@zdraveisamocontrol.bg, тел: 0894415181

Вписване в публични регистри: ИД № 206073854

Надзорни органи:  

Комисия за защита на личните данни  

  гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

  тел.: +359 2 91 53 518

  Email: kzld@cpdp.bg

  Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите  

  гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

  тел.: +359 2  980 25 24 факс: +359 2  988 42 18

  гореща линия: 0700 111 22

  Уеб сайт: www.kzp.bg

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН

Чл. 3. ОНЛАЙН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.zdraveisamocontrol.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ОНЛАЙН МАГАЗИН стоки, включително следното:

Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ОНЛАЙН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация

Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИН

Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ОНЛАЙН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ОНЛАЙН МАГАЗИН начини за разплащане

Да получават информация за нови стоки предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИН

Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ОНЛАЙН МАГАЗИН в Интернет

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИН чрез сайта на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.zdraveisamocontrol.com или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) Потребители на ОНЛАЙН МАГАЗИНА могат да  бъдат само лица, които могат да направят валидно и обвързващо ги волеизявление и са навършили 18 г.

(3) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(4) Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ОНЛАЙН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ОНЛАЙН МАГАЗИН в Интернет.

(5) Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(6) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките, включително и случаите с безплатна доставка, то това е изрично упоменато.


IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН

Чл. 6. (1) За да използва ОНЛАЙН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. 

(5) При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) При извършване на регистрация Потребителят следва да се запознае с Политика за защита на личните данни на ЗДРАВЕ И САМОКОНТРОЛ и да приеме личните му данни да се обработват при записаните в нея условия.

(7) При използване на опция „Бърза поръчка“ потребителят се съгласява с общите условия и извършва покупка на продукт без да създава свой профил. Той може да бъде създаден на по-късен етап.


V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 7. (1) Потребителите използват основно интерфейса на страницата на Доставчика, за извършване на покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ОНЛАЙН МАГАЗИН.

(2) Покупко-продажбата се извършва на български език.

(3) Потребителят закупува стока, предлагана от Доставчика на адрес www.zdraveisamocontrol.com

(4) За извършване на покупко-продажба Потребителят използва данните, предоставени при регистрация (ако е задължителна такава). В случай, че регистрацията на потребителски профил не е създадена, Потребителят се задължава да предостави име, фамилия, телефон за връзка и адрес за доставка на закупените от него стоки от ОНЛАЙН МАГАЗИН www.zdraveisamocontrol.com. 

(5) Доставчикът се задължава да информира Потребителя за всички подробности, нередности, неналична стока и т.н. по електронен път или чрез телефонно обаждане на предоставения от Потребителя телефон за контакт.

(6) Покупко-продажбата се счита за извършена в момента, в който Потребителят премине през всички стъпки на пазаруването от ОНЛАЙН МАГАЗИН www.zdraveisamocontrol.com. и получи номера на своята електронна покупка.

(7) Доставчикът изпраща информация за направената онлайн покупка на електронния адрес на Потребителя, предоставен по време на извършване на покупко-продажбата. При всяка първа поръчка на потребителя, доставчикът се свързва по телефона за потвърждение. 

(8) Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 8. (1) Потребителите извършват покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

Извършване на регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма до този момент регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИН 

Влизане в системата за извършване на поръчки на ОНЛАЙН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола

Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ОНЛАЙН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка

Предоставяне на данни за извършване на доставката

Избор на метод за плащане на цената

Потвърждение на поръчката

(2) Потребителите имат възможност да извършат покупка от ОНЛАЙН МАГАЗИН без да е задължително регистрирането на потребителски профил. Пазаруване чрез „Бърза поръчка“ в сайта на Доставчика става по следния начин:

Посещение на електронния магазин на Доставчика на адрес www.zdraveisamocontrol.com

Избиране на една от предлаганите стоки на ОНЛАЙН МАГАЗИН и натискането на бутон „Бърза поръчка“

След попълването на данните, потребителят получава обаждане от представител на Доставчика за уточнение на детайлите

Потвърждение на поръчката

 

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 9. (1) Основните характеристики на стоките с цел подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта, предлагани от Доставчика са определени в детайлната страницата на всяка стока на сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в детайлната страницата на всяка стока в сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИН.

(3) Стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Потребителите при избиране на стоките за извършване на покупко-продажба; 

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ОНЛАЙН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба и се допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, цветовете и промени в дизайна на продуктите и техните опаковки, за което Доставчика не носи отговорност, публикуваната на сайта информация за цветове и размери трябва да се тълкува като ориентировъчна.

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИН.

(7) Доставчикът посочва преди финализиране на покупко-продажбата общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.


Чл. 10. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

Чл. 11. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне закупената стока от  ОНЛАЙН МАГАЗИН www.zdraveisamocontrol.com в срок от 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката, като транспортните разходи са отговорност на Купувача (Потребителя). Изключение правят единствено стоки, чиито търговски вид е нарушен и/или такива, чието връщане е невъзможно поради хигиенна гледна точка.

(2) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от от 14 работни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(3) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 12. (1) Срокът на доставка на стоката е описан подробно в специално отредена за това страница на сайта на Доставчика на ОНЛАЙН МАГАЗИН.

(2) Ако Доставчикът не може да изпълни доставката поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми (ако Потребителят е заплатил предварително чрез един от предложените платежни методи), в случай, че Потребителят не желае да избере друга стока, с която да замени неналичната. 

(3) В случаите, когато Доставчикът не разполага с поръчаните стоки, той има право да предложи на потребителя стоки със сходни характеристики, същото качество и цена.  

Чл. 13. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(2) Доставчикът доставя и предава стоката на Потребителя в определения при покупко-продажбата срок.

(3) Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.


VII.ЗАПЛАЩАНЕ НА СТОКА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМА 

Чл. 14. (1) Заплащането на стоки може да бъде извършено чрез ППП (пощенски паричен превод) посредством куриерска услуга Спийди или чрез картово плащане.

(2) Картовото плащане се извършва чрез виртуален ПОС терминал на Обединена Българска Банка, използващо услугите на Борика.

(3) На сайта на Доставчика се приемат следните дебитни и кредитни карти – Борика, Visa, Mastercard.

(4) Доставчикът приема карти с активирана допълнителна верификация 3-D Secure като Verified by Visa и MasterCard SecureCode.

(5) Всяка транзакция направена на сайта не изисква допълнителна такса от страна на Потребителя. 

(6) Потребителят е длъжен да заплати само и единствено цената на стоката, изписана на продуктовата страница и в страница кошница и куриерската услуга, ако такава е начислена. 

(7) Цената на стоката е с ДДС за 1 брой от продукта, освен ако не е указано в описанието друго. Всеки продукт съдържа описание на съдържащите консумативи, ако има такива. 

(8) При евентуален отказ от стоката, потребителят е длъжен в 14-дневен срок от получаването й да я върне. Стоката трябва да бъде в безупречен търговски вид и да не бъде употребяване. 

(9) Поради хигиенни причини има стоки, които не могат да бъдат върнати на Доставчика като аспиратор за нос, глюкомер и тн.

(10) След получаване на върната стока, Доставчикът е длъжен да възстанови сумата на потребителя. Куриерските разходи по връщането на стоката са за сметка на потребителя.

(11) Доставчикът се задължава да възстанови сумата в 14 работни дни след получаване на върнатата стока.

(12) Ако потребителят е заплатил с карта, то сумата ще му бъде възстановена по същата карта, с която е направено плащането.

(13) Ако потребителят е заплатил чрез ППП (наложен платеж на куриера), то сумата ще му бъде възстановена по банкова сметка, на чиято той е титуляр. За целта потребителят трябва да предостави своята банкова сметка в писмена форма (чрез имейл), за да може заявката му да бъде обработена.

 (14) Ако се налага някаква част от сумата да бъде удържаната, например потребителят не е изпратил стоката за негова сметка по куриер и/или част от консумативите в комплекта на продукта липсват, той ще бъде уведомен каква част от сумата ще му бъде удържана.


VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 15. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни и европейското законодателство.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес www.zdraveisamocontrol.com, с които всеки ползвател на сайта следва да се запознае.

Чл. 16. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: https://www.zdraveisamocontrol.com/account/forgotten 


IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 17. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Потребители на ОНЛАЙН МАГАЗИН, които имат регистрация.

Чл. 18. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.zdraveisamocontrol.com заедно с всички допълнения и изменения в тях.


X. ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН - NEWSLETTER

Чл. 19. С регистрацията си и съгласяването с Общите условия за използване на сайта, всеки потребител може да даде съгласието си, съгласно Политиката за защита на личните данни на ЗДРАВЕ И САМОКОНТРОЛ да получава информационни бюлетини от ЗДРАВЕ И САМОКОНТРОЛ, съдържащи информация за текущи промоции и активности, както и организирането на бъдещи такива с търговска и маркетингова цел. 

Чл. 20. Записването за получаване на бюлетин е възможно и без задължителна регистрация в сайта! Всеки онлайн потребител може да заяви получаване на информационен бюлетин, използвайки секцията на началната страница на сайта. 

Чл. 21. Отказа си от получаването на бюлетин потребителите могат да изразят по всяко време, използвайки приложения линк, намиращ се във всеки електронен бюлетин, или изпращайки e-mail с тема UNSUBSCRIBE на info@zdraveisamocontrol.com . Отказът от получаването на информационен бюлетин не означава отказ от регистрация в сайта (в случай, че е налице такава)!


XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 22. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на www.zdraveisamocontrol.com


(Последна актуализация 29.05.2020)